Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je dodávka tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV). Túto činnosť neustále zdokonaľujeme, aby bola realizácia pre priamych odberateľov dlhodobo výhodná.

Tendenciou spoločnosti je naďalej racionalizovať spotrebu tepla a TÚV, vytvárať predpoklady pre dobrú regulovateľnosť spotreby tepla a napomáhať pri tvorbe energetickej koncepcie v meste Komárno.

V rámci rozvoja ľudských zdrojov spoločnosť spolupracuje s vysokými školami (stavebná fakulta STU, Univerzita Selyeho), s energetickými podnikmi (EON, SPP) a je členom viacerých organizácií – zväzov pre rozvoj energetiky. Spoločnosť je kolektívnym členom Slovenského plynárenského a naftového zväzu.

COM-therm - Komárno

Obchodná činnosť

Spoločnosť COM-therm s.r.o. Vám ponúka nasledovné služby:

 • výroba tepla, rozvod tepla
 • výroba elektrickej energie (využívaním kogeneračných jednotiek)
 • poradenská činnosť v oblasti výroby tepla
 • poradenská činnosť v oblasti využívania bioplynu na výrobu tepla a elektrickej energie
 • prenájom bytov a nebytových priestorov
 • poskytovanie služieb spojených s prenájmom
 • správa nehnuteľnosti
 • zabezpečovanie údržby verejnej zelene a čistenie mesta
 • správa, prevádzka a opravy energetických zariadení slúžiacich na výrobu a rozvod tepla
 • montáž meracej a regulačnej techniky
 • vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • reklamné a marketingové služby

 

Pre vlastníkov bytov:

 • správu bytových domov na základe zmluvy o výkone správy

 

Pre SVB:

 • poradenstvo
 • zabezpečenie jednotlivých činností správy domov
 • opravy bytov, odstránenie havárií
 • vytvorenie systému permanentnej údržby a opráv
 • diagnostikáciu stavu stavebných konštrukcií a technického stavu zariadenia obytných domov