Kvalitná dodávka tepelnej energie pre každého spotrebiteľa

Spoločnosť vstúpila na trh 1. 9. 2003 prevádzkovaním tepelných zdrojov a rozvodnej siete mesta Komárno. COM-therm, spol. s r.o. prevádzkuje devätnásť tepelných zdrojov, devätnásť odovzdávacích staníc a rozsiahlu tepelnú sieť mesta. Ročná dodávka tepelnej energie pre odberateľov v cca 10 000 bytoch je 370 000 GJ.

Najväčším odberateľom tepelnej energie pre vykurovanie a teplú úžitkovú vodu sú spoločnosť ALTERNATÍVA s. r. o. a SBD Komárno. Tepelnú energiu dodávame pre Spoločenstvá vlastníkov bytov, školské a predškolské zariadenia ako aj pre obchodnú sieť.